۱۳۹۷ سه شنبه ۲۹ خرداد

معرفی واحد فناوری اطلاعات مرکز بهداشت شهرستان کرمان

 

حسن

رکن آبادی

مسئول واحد فناوری اطلاعات