۱۳۹۷ جمعه ۲۶ مرداد

معرفی واحد فناوری اطلاعات مرکز بهداشت شهرستان کرمان

 

حسن

رکن آبادی

مسئول واحد فناوری اطلاعات