۱۳۹۷ دوشنبه ۷ خرداد
Skip Navigation Links.
صفحه اصلی
Collapse معرفیمعرفی
مرکز بهداشت شهرستان کرمان
جاذبه های دیدنی شهرستان کرمان
جاذبه های طبیعی شهرستان کرمان
مراکز تفریحی شهر کرمان
موزه های شهرستان کرمان
صنایع دستی و سوغات شهرستان کرمان
معرفی شهر کرمان
Collapse حوزه ریاستحوزه ریاست
سرپرست مرکز
حراست
فناوری اطلاعات
روابط عمومی
Collapse معاونتهامعاونتها
معاون فنی
معاون اجرایی
Collapse واحد های فنیواحد های فنی
Collapse گسترشگسترش
واحد اسناد پزشکی
واحد دارویی
واحد آمار
واحد پایش و ارزشیابی
واحد جلب مشارکت های مردمی
واحد بازآموزی -آموزش ضمن خدمت
واحد فنی و ساختمان
واحد بهورزی -پزشکی اجتماعی
Collapse واحد پیشگیری و مبارزه بابیماریهاواحد پیشگیری و مبارزه بابیماریها
قلب وعروق
دیابت
مالاریا
آنفلوانزا
ایدز
آسم
هپاتیت
جذام
سل
حیوان گزیدگی - هاری
فلج اطفال
سرخک
هیپوتیروییدی
واحد سلامت روان
واحد سلامت دهان و دندان
واحد آموزش و ارتقاء سلامت
واحد بهداشت مدارس
واحد بهداشت محیط
واحد بهداشت حرفه ای
واحد بهداشت خانواده
واحد تغذیه
Collapse واحد های ستادیواحد های ستادی
Collapse امور اداریامور اداری
مسئول امور اداری
واحد کارگزینی
واحد کارپردازی
واحد انبار
واحد نقلیه
واحد دبیرخانه و ماشین نویسی
Collapse مراکز بهداشتی درمانیمراکز بهداشتی درمانی
Collapse مراکز شهریمراکز شهری
مرکز سرآسیاب فرسنگی
مرکز 22 بهمن
مرکز باقدرت
مرکز بیگ زاده
مرکز سینا
مرکز شهید اسدی
مرکز ابوحامد
مرکز ملایری
مرکز 12 فروردین
مرکز الغدیر
مراکز روستایی
ارتباط با رئیس مرکز