۱۳۹۶ جمعه ۳ آذر
 • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • متن کامل قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 • قانون کار
 • روابط کار
 • حقوق کار و روابط صنعتی
 • آيين نامه مالی اداری مرکز رشد فناوری سلامت کرمان
 • دستورالعمل اجرايي حمايت از كارآفرينان
 • آشنايي با كليات حقوق مالكيت فكري و مصاديق آن
 • آشنایی با قانون کار وتجارت
 • اساسنامه مراکز رشد وزارت بهداشت
 • اصول و مبانی سیاست ملی سلامت
 • فرآیند ثبت نام شرکت ها و موسسات دانش بنیان
 • قانون حمایت ازشرکت های دانش بنیان
 • آیین نامه تشخیص شرکت های دانش بنیان
 • شيوه نامه ايجاد شركت هاي دانش بنيان
 • آشنایی با شرکتهای دانش بنیان و قوانین آنها
 • شاخص هاي عمومی و اختصاصی تشخیص شركت ها و موسسات دانش بنيان
 • ویژگی های شرکت ها و موسسات دانش بنیان
 • نقشه جامع علمی کشور
 • کتاب راهنمای سرمایه گذاری درایران
 • تعاریف و اصطلاحات
 • توانمندی های دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • حقوق مالکیت فکری و ثبت اختراع بین المللی
 • قانون تامین اجتماعی
 • قانون مالیات های مستقیم
 • راهنمای کاربردی عملیاتی مالیات بر ارزش افزوده
 • انواع شرکت ها و طریقه ثبت آن ها درایران
 • خط مشی و ضوابط مالکیت فکری
 • آیین نامه حمایت از ترویج و آموزش مالکیت فکری
 • مراکز رشد و راه کارهای محصول محوری دستاوردهای پژوهشی
 • دستورالعمل تشکیل تعاونی ها
 • راهنمای انجام کار ثبت اختراع در اداره ثبت اختراع