۱۳۹۷ پنج شنبه ۳ خرداد

 جلسات شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب چهارشنبه هر هفته  در محل کارگاههای معاونت تحقیقات و فناوری با حضور اعضای شورای پژوهشی مرکزجهت بررسی و تصویب پروپوزالهای ارائه شده برگزار میگردد.