۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۸ آذر

آدرس : کرمان، چهارراه سمیه، ابتدای بلوار جهاد، کوچه شماره یک، روبروی کلینیک بعثت

 

 دفتر ریاست

03432264196

دفتر پژوهشی

03432264180

مدیریت امور اداری

03432264127

مرکز تلفن

03432263787

03432263719

امور مالی

03432263961

دفتر هیات علمی

03432264251

کارشناسان آزمایشگاه

03432264225

نمابر

03432264198

کد پستی

7619813159