۱۳۹۷ جمعه ۴ خرداد

عنـــــــــــوان

نویسنده

ناشر

موضوع

شماره ثبت

سال انتشار

 

 

1

زبان فرانسه گام به گام(1)- آشنایی

غیاثی، محمد تقی

مروارید

1- واژه نامه ها

22

1374

Ref

QS

17

K61e

2000

2

زبان فرانسه گام به گام(2)- زبان امروز

غیاثی، محمد تقی

مروارید

1- واژه نامه ها

23

1374

 

3

زبان فرانسه گام به گام(3)- متن آسان

غیاثی، محمد تقی

مروارید

1- واژه نامه ها

24

1374

 

4

زبان فرانسه گام به گام(4)- زبان معیار

غیاثی، محمد تقی

مروارید

1- واژه نامه ها

25

1374

 

5

فرهنگ فرانسه- فارسی

نفیسی، سعید

انتشارات صفی علیشاهتهران

1- واژه نامه ها- فرانسهفارسی

35

   

6

فرهنگ پزشکی دورلند

الگزاندر دورلند، ویلیام

یادواره کناب- تهران

1- پزشکی- واژه نامه هاانگلیسی

2- زبان انگلیسی- واژه نامه ها- فارسی

68

1377

.QH

51.2

F82

1998

7

فرهنگ اختصارات پزشکی دورلند

عباسپور، علیرضا

نشر تیمورزاده: نشر طیب

1- پزشکی-نشانه های اختصاری- واژه نامه ها

2-پزشکی- اصطلاحها و تعبیرها

69

1376

 

8

فرهنگ بزرگ سخن

انوری، حسن

سخن- تهران

1- فارسی-- واژه نامه ها

98

1381

.WL

704

.M294

2001

9

فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی- فارسی

حق شناس، علی محمد

فرهنگ معاصر- تهران

1- زبان انگلیسی- واژه نامه هافارسی

106

1382

.WL

17

.K549

1998

c.1

10

فرهنگ اصطلاحات اینترنت و چت

کاستلز، آلوارو

طاهریان-تهران

1- آینترنت- اختصارات

111

1382

.WL

141

C414

1998

11

فرهنگ جامع پیشرو آریان پور

آریان پور کاشانی،منوچهر

نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهانرایانه- تهران

1-فارسی-واژه نامه هاانگلیسی

2- فارسی- واژه نامه ها

120

1377/1381

 

12

المنجد عربی- فارسی

معلوف، لویس

انتشارات ایران- تهران

1- زبان عربی- واژه نامه هافارسی

2- دائره المعارفها و واژه نامه های عربی

117

1374

.WL

140

.N477

1995

13

انگلیسی در سفر

اشرف الکتابی، حسن

استاندارد- تهران

1- زبان انگلیسی--مکالمه و جمله سازی

2- زبان انگلیسی-- خودآموز

3- زبان انگلیسی-- اصطلاحها و تعبیرها

4- زبان انگلیسی-- تلفظ

140

1382

 

 

 

 

 

.WL

359

.P297

2001