۱۳۹۷ يکشنبه ۲۸ بهمن


عنـــــوان

نویسنده

ناشر

موضوع

شماره ثبت

سال انتشار

 

 

1

کلون سازی ژن

گروه بیوتکنولوژی

انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیرازشیراز

1- کلون سازی

14

1378

QS

604

.S126l

2000

2

فیزیولوژی گایتون

گایتون، آرتور

تهران چهر- تهران

1- انسان-- فیزیولوژی

2-فیزیولوژی بیماریها

37

1378/1383

 

3

بیوشیمی هارپر

مورای، روبرت.ک

انتشارات تیمورزاده- نشر طیب- تهران

1- زیست شیمی

2- مولکولها-- زیست شیمی

108

1377/1382

.WL

18.2

.P921n

2001

4

تکنیک فیزیولوژی

گیتی، ناصر

شرکت سهامی چهر- تهران

1-فیزیولوژی

143

1372

.WE

18.2

.A531s

1997

5

فیزیولوژی برن و لوی

رابرت برن

تیمورزاده:طبیب- تهران

1-فیزیولوژی

183

1383

.WL

102

.M5934

1998

6

بیوشیمی مصور لیپینکات

پاملا چامپ

تیمورزاده:طبیب- تهران

 

1-بیوشیمی

187

1384

.WL

725

.A244

1996

V