۱۳۹۷ پنج شنبه ۳ خرداد

 

 

عنـــــــــــوان

نویسنده

ناشر

موضوع

شماره ثبت

سال انتشار

 

1

رویان شناسی پزشکی لانگمن

سادلر، توماسدی

چهر- تهران

 

1- جنین شناسی

2-ناهنجاری اندامها-- ژنتیک

 

4

1376

 

WL

100

.B368n

1995

2

بافت شناسی پایه، یا، بافت شناسی پزشکی

رجحان، محمد صادق

چهر- تهران

1- بافت شناسی

32

1377

 

3

آناتومی عمومی

فدایی، فاطمه

نشر جهاد- تهران

1- کالبد شناسی انسان

 

36

1378

 

4

تشریح موضعی و مصور مغز و نخاع

امامی میبدی، محمد علی

سماط- تهران

1- آناتومی

2- کالبد شناسی-- مغز و نخاع

 

44

1376

.QV

39

.j33h

1998

5

تشریح موضعی سر و گردن

امامی میبدی، محمد علی

آوازه- تهران

1- آناتومی

2- کالبد شناسی-- سر و گردن

45

1375

.WL

359

F853

2000

6

جنین شناسی پزشکی لانگمن

سادلر، تامس

انتشارات تیمورزاده-تهران

1- جنین شناسی انسانی

2- ناهنجاری اندام ها-- ژنتیک

 

 

 

53

1379

.QS

617

B827

1998

7

بافت شناسی پایه

جون کوئیزا، ال. کارلوس

ارجمند- تهران

1- هیستیولوژی

 

56

 

1376

.WL

101

P228h

1996