۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن
نام و نام خانوادگی مدارک و تحصیلات مسئولیت سوابق کاری شماره تماس وپست الکترونیک
مریم جم کارشناس پرستاری

مدیر امور اداری مرکز

کارشناس ارزشیابی

پرستارStuffدرNICUبیمارستان کرمان درمان از سال71 تا 77 034-32264271