۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ خرداد
 دانشیار فیزیولوژی
 

 

دکتر محمد شعبانی

 
 

 

تلفن تماس: 32264196-034 
 فاکس:

                              32264198-034                            

E-mail shabani@kmu.ac.irshabanimoh@yahoo.com