۱۳۹۷ جمعه ۲۷ مهر

اعضاء شورای پژوهشی علوم اعصاب عبارتند از:

دکتر بصیری

دکتر سپهری

دکتر صافی زاده

دکتر اسدی

دکتر احمدی

دکتر نعمت اللهی

دکتر ماهانی

دکتر گروسی

دکتر آفرینش

دکتر شعبانی

دکتر مظهری

دکتر شیبانی

دکتر پوررحیمی

دکتر نخعی

دکتر بانشی

 

1 - دکتر غلامرضا سپهری، استاد فارماکولوژی

2 - دکتر محمد شعبانی، استادیار فیزیولوژی

3 - دکتر سیدنورالدین نعمت اللهی‌ماهانی، استادآناتومی

4- دکتر مجید اسدی، دانشیار هیستولوژی

5 - دکتر وحید شیبانی، استاد فیزیولوژی

6 - دکتر نوذر نخعی، استاد  پزشکی اجتماعی

7 - دکتر رضا ملک‌پور افشار، استاد پاتولوژی

8 - دکتر سعید کارآموزیان، دانشیار نوروسرجری

9 - دکتر نوشین پرورش، دانشیار روانپزشکی

10- دکتر بهشید گروسی، دانشیار روانپزشکی

11- دکتر شهرزاد مظهری، استادیار روانپزشکی

12- دکتر حامد ریحانی، دانشیار جراحی اعصاب

13- دکتر محسن بصیری، استادیار هیستولوژی

14- دکتر منظومه شمسی میمندی، استادیار فیزیولوژی

15- خانم منصوره فروزی، مربی پرستاری

16- دکتر حسین صافی زاده، دانشیار پزشکی اجتماعی

17- کورس دیوسالار، دبیر شورای پژوهشی