۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن

دکتر وحید شیبانی

استاد فیزیولوژی

مسئول آزمایشگاه پردازش اطلاعات حسی و یادگیری و حافظه

 
دانشجویان دکترا فاطمه دلاوری،حکیمه سعادتی ، مهدی خدامرادی ، حامد قزوینی
دانشجویان ارشد خانم سالاری و خانم نیکبخت زاده
فیلد تخصصی یادگیری و حافظه، اختلالات خواب و ارتباط آن با یادگیری و حافظه ، پلاستیسیتی قشری و پردازش اطلاعات
پیشینه علمی کارشناسی بیولوژی، دانشگاه شهید باهنرکرمان، 1368
کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1374

PhD فیزیولوژی

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1381

 

استاد راهنمای پایان نامه

استاد مشاور پایان نامه

55 مقاله ISI و Pubmed

33 مقاله فارسی

 

 
 

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/vsheibani

 

دکتر نوذر نخعی

 استاد پزشکی اجتماعی

فیلد تخصصی و زمینه پژوهشی جنبه های اجتماعی اعتیاد، سلامت خانواده
تعداد دانشجویان دکترای در حال تحصیل 4نفر
تعداد دانشجویان ارشد در حال تحصیل -------
استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد (2)، دکتری حرفه ای (70)، دستیاری (1)، دکتری تخصصی (1)
استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد (15)، دکتری حرفه ای (40)، دستیاری (15)، دکترای تخصصی (10)
تعداد مقالات 190
تلفن تماس

 32264196

 فاکس: 32264198-034                                                 

 
EMAIL -nakhaeen@kmu.ac.irnakhaeen@yahoo.com
 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/nnakhei

https://scholar.google.com/citations?user=Nz4e9n8AAAAJ&hl=en

 

دکتر مجید اسدی شکاری

 دانشیار بافت شناسی

مسئول آزمایشگاههای میکروسکپ الکترونی و بافت شناسی

 
  http://academicstaff.kmu.ac.ir/masadi
  https://www.researchgate.net/profile/Majid_Asadi-Shekaari
فیلد تخصصی و زمینه پژوهشی: ایسکمی مغزی – تشنج - آلزایمر
تعداد دانشجویان دکترای در حال تحصیل 2 نفر
تعداد دانشجویان ارشد در حال تحصیل 2 نفر
استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد (5)، دکتری حرفه ای (3)، دستیاری (1)
استاد مشاور  پایان نامه کارشناسی ارشد (3)، دکتری حرفه ای (3)، دکترای تخصصی (2)
تعداد مقالات 45
تلفن تماس

32264152     

  فاکس:03432264198  

E-mail  Majidasadi@kmu.ac.irM_Asady@yahoo.com

دکتر شهرزاد مظهری

 دانشیار روانپزشکی  نوروسایکیاتری

مسئول آزمایشگاه EEG- ERP  
 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/smazhari

https://scholar.google.com/citations?user=1QULxpwAAAAJ&hl=en

فیلد تخصصی و زمینه پژوهشی اختلالات شناختی در  اسکیزوفرنیا –– ثبت پتانسیل وابسته به رویداد
تعداد دانشجویان دکترای در حال تحصیل 3 نفر
تعداد  دستیار روانپزشکی در حال تحصیل 4نفر
استاد راهنمای پایان نامه دکتری حرفه ای (2)، دستیاری (7)، دکتری تخصصی (2)
استاد مشاور دکتری حرفه ای (6)، دستیاری (9)، دکترای تخصصی (1)
تعداد مقالات 54
تلفن تماس

32264196 

  فاکس: 32264198-034  

   smazhari@kmu.ac.irMazharis2012@gmail.com

دکتر محمد شعبانی

 دانشیار فیزیولوژی

مسئول آزمایشگاه ثبت داخل سلولی

 
  http://academicstaff.kmu.ac.ir/mshabani
  https://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Shabani
فیلد تخصصی و زمینه پژوهشی الکتروفیزیولوژی و مطالعات رفتاری
تعداد دانشجویان دکترای در حال تحصیل 3 نفر
تعداد دانشجویان ارشد در حال تحصیل 1نفر
استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد (11)، دکتری حرفه ای (1)، دستیاری (1)، دکتری تخصصی (3)
استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد (2)، دکتری حرفه ای (3)، دستیاری (11)، دکترای تخصصی (2)
تعداد مقالات: 91
تلفن تماس:

32264196           

       فاکس: 32264198-034      

   shabani@kmu.ac.irshabanimoh@yahoo.com

 

دکتر میثم احمدی زیدآبادی

 استادیار بیوفیزیک

مسئول آزمایشگاه کشت سلولی

  http://academicstaff.kmu.ac.ir/mahmadi
  https://www.researchgate.net/profile/Meysam Ahmadi
فیلد تخصصی و زمینه پژوهشی شت سلولی ، تکنیکهای مولکولی ، بررسی اثرات امواج الکترومغناطیس بر سرطان و بیماریهای عصبی
تعداد دانشجویان دکترای در حال تحصیل 1 نفر
تعداد دانشجویان ارشد در حال تحصیل 5نفر
استاد راهنمای پایان نامه  کارشناسی ارشد (3)
استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد (3)، دکترای تخصصی (1)
تعداد مقالات 6
تلفن تماس:

09131404487

32264196  

        فاکس: 32264198-034    

   m.ahmadi@kmu.ac.ir , meysamcell@yahoo.com

دکتر علی محمد پوررحيمی

 استادیار علوم اعصاب

مدير پژوهشی آزمایشگاه نوار مغز

  http://academicstaff.kmu.ac.ir/ampourrahimi
  https://www.researchgate.net/profile/Ali Mohammad_Pourrahimi
فیلد تخصصی و زمینه پژوهشی Computational Neuroscience
تعداد دانشجویان دکترای در حال تحصیل 2 نفر
تعداد دانشجویان ارشد در حال تحصیل -----
استاد راهنمای پایان نامه  دکتری تخصصی (1)
استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد (1)، دستیاری (3)، دکترای تخصصی (2)
تعداد مقالات 11
تلفن تماس

32264196                

          فاکس: 32264198-034                                                 

 
   am.pourrahimi@kmu.ac.ira1poorrahimi2001@yahoo.com

دکتر محمدرضا آفرینش

 استادیار فیزیولوژی

مسئول آزمایشگاه ثبت پردازش حسی

  http://academicstaff.kmu.ac.ir/afarinesh
  https://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Afarinesh
فیلد تخصصی و زمینه پژوهشی الکتروفیزیولوژی و مطالعات رفتاری
تعداد دانشجویان دکترای در حال تحصیل: 1 نفر
تعداد دانشجویان ارشد در حال تحصیل 3 نفر
استاد راهنمای پایان نامه دکتری تخصصی (1)، کارشناسی ارشد (1)
استاد مشاورپایان نامه دکترای تخصصی (1)، کارشناسی ارشد (2)
تعداد مقالات 43
تلفن تماس                        

 32264196        

فاکس: 32264198-034                       

  Reza.afarinesh@gmail.com, r.afarinesh@kmu.ac.ir

دکتر خدیجه اسماعیل پور

 استادیار علوم اعصاب

مسئول آزمایشگاه لکتروفیزیولوژی

 
 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/khesmaeilpour

 

https://www.researchgate.net/profile/Khadijeh_Esmaeilpour2

فیلد تخصصی و زمینه پژوهشی یادگیری و حافظه، الکتروفیزیولوژی، صرع
تعداد دانشجویان دکترای در حال تحصیل: 3 نفر
تعداد دانشجویان ارشد در حال تحصیل 3 نفر
استاد راهنمای پایان نامه  
استاد مشاورپایان نامه 3 نفر
تعداد مقالات 43 
تلفن تماس 

09131988513  ، 32264196-034

فاکس: 32264198-034

  khadijeh.esmaeilpour@yahoo.com