۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۸ آذر

دانشجویان دکترای آموزشی رشته علوم اعصاب

نام و نام خانوادگی

آدرس پست الکترونیکی

وضعیت تحصیل

استاد راهنما

دانشجویان دکترای ورودی بهمن 87

يوسف مقدس تبريزي

moghadas@ut.ac.ir

فارغ التحصيل

دکتر شهرزاد مظهریودکتر محمد علی نظری

بررسی تصویر سازی حرکتی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس از لحاظرفتاری و پتانسیل های وابسته به رویداد

مرتضي جراحي

Jarrahi44@yahoo.com

فارغ التحصيل

دکترعلی رشیدی پور

 

بررسی رفتاری و الکتروفیزیولوژیک اثرات درمانی پروژسترون بر درد نوروپاتیک موش سفید آزمایشگاهی