۱۳۹۷ دوشنبه ۲۹ مرداد

رديف

سال ورود

سال فارغ التحصیلی

نام و نام خانوادگي و محل خدمت

آدرس پست الکترونيک

1

بهمن 87

تیر 92

يوسف مقدس تبريزي

دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی

moghadas@ut.ac.ir

2

بهمن 87

 

بهمن 92

 

مرتضي جراحي

دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشکده پزشکی دپارتمان مرکز تحقیقات فیزیولوژی

Jarrahi44@yahoo.com

3

بهمن 88

 

تیر 93

علي محمد پور رحيمي

دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، مرکز تحقیقات علوم اعصاب

A1poorrahimi2001@yahoo.com

4

بهمن 88

 

بهمن 93

مهديه آذين

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی

mahdieh.azin@gmail.com

5

بهمن 89

 

اسفند 93

حکيمه سعادتي

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، گروه فیزیولوژی

hsadat54@yahoo.com

6

بهمن 89

 

اردیبهشت 96

فاطمه دلاوري

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده پزشکی

delava_100@yahoo.com

7

بهمن 89

 

مرداد 94

معصومه نوذري

دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده پزشکی گروه فیزیولوژی

masoumeh.nozari@yahoo.com

8

بهمن 89

خرداد 94

ايرج آقايي

دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دانشکده پرستاری

iraj_8383@yahoo.com

9

بهمن 89

 

آبان 95

مهدي خدامرادي

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، مرکز تحقیقات

mehdikhodamoradi@gmail.com

10

بهمن 90

 

خرداد 96

زينب اکبر نژاد

دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز تحقیقات علوم اعصاب شنوایی

zeinabakbarnejad8@gmail.com

11

بهمن 90

 

آبان 95

حسن عباسيان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد،  دانشکده پزشکی گروه پاتولوژی

habasian@ymail.com

12

بهمن 90

 

آبان 95

حامد قزويني

دانشگاه علوم پزشکی بابل، دانشکده پزشکی

hamedghazvini@ut.ac.ir

13

بهمن 90

 

تیر 96

اکرم نژادي

دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دانشکده پزشکی ارتش

akram.nezhadi@yahoo.com

14

بهمن 90

مرداد 96

پگاه وفايي

 

vafaii_pegah@yahoo.com

15

بهمن 90

بهمن 95

تاج پري کلانتري پور

دانشگاه آزاد اسلامی کرمان دانشکده پزشکی

kalantaripourtajpari@gmail.com

16

بهمن 91

 

اسفند 95

خديجه اسماعيل پور بزنجاني

دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مرکز تحقیقات علوم اعصاب

khadijeh.esmaeilpour@yahoo.com

17

بهمن 91

 

دی 95

مهشيد تهمتن

دانشگاه علوم پزشکی شیراز،دانشکده علوم نوین مرکز تحقیقات علوم اعصاب

mahshidtahamtan@yahoo.com