۱۳۹۷ دوشنبه ۷ خرداد

مقالات سال ۱۳۸۸

 

ردیف

Subject

Author

۱

پیشرفت های نوین در بیولوژی مولکولی سرطان دهان

Dr. Nader Navabi

۲

بررسی آگاهی بزرگسالان کرمانی از علایم و عوامل موثر در ایجاد کاسینوم دهان

Dr. Shahla Kakoui

۳

شیوع اختلالات مینایی دندان های شیری در کودکان نارس

Dr. Shahla Kakoui

۴

شیوع اختلالات مینایی دندان های شیری در کودکان نارس

Dr. Shahla Kakoui

۵

آگاهی و نگرش گروهی از مراجعین به یک مرکز دندانپزشکی در رابطه با بیماری ایدز

Dr. Maryam Rad

۶

بررسی مقایسه ای یافته های بالینی و بافت شناختی آسیب های دهان و فک

Dr. Maryam Hashemipour

۷

میزان آگاهی و کارکرد دندانپزشکان در رابطه با موارد اورژانس در مطب های دندانپزشکی

Dr. Maryam Hashemipour

۸

میزان شیوع تومور حاملگی در زنان باردار

Dr. Goli Chamani

۹

بررسی وضعیت کنترل عفونت در لابراتورهای دندان پزشکی شهر کرمان

Dr. Maryam Hashemipour

۱۰

جدیدترین دستورالعمل پروفیلاکسی آنتی بیونیکی قبل از درمان های دندانپزشکی جهت پیشگیری از اندو کاردیت باکتریال

 

۱۱

نظرات دانشجویان دانشکده دندانپزشکی کرمان در مورد ارزشیابی بالینی به روش آزمون بالینی با ساختار عینی (OSCE)

Dr. Javad Faryabi

۱۲

ارزیابی شاخص های سلامت دهان و دندان افراد ۴۴-۳۵ ساله شهر کرمان

Dr. Molouk Torabi

۱۳

بررسی شیوع رویش لینگوالی دندان های ثنایای دایمی فک پایین و ارتباط آن با نوع قوس دندانی در کودکان شهر کرمان

Dr.Raziyeh Shahabipour

۱۴

بررسی موقعیت آناتومیکی کانال فک تحتانی در رادیوگرافی های پانورامیک بیماران بالای ۲۵ سال (کرمان سال ۱۳۸۷-۱۳۸۶)

Dr. Jahangir Haghani

۱۵

Correlation between clinical and histopathologicdiagnoses of oral lichen planusbased on modifiedwho diagnostic criteria.

Maryam Rad

۱۶

Effect of phosphate buffer saline oncoronal leakage of mineral trioxide aggregate

 

۱۷

Cytotoxicity evaluation of persia mouthwash on cultured human and mouse cell lines in the presence and absence of fetal calf serum

Mohammad Mohammadi

۱۸

Qualitative assessment of the dental health services provided at a dental school in Kerman, Iran

Maryam Rad

۱۹

Epidemiological Aspecs of Head and Neck Cancers in a Group of Iranian Population

Maryam Rad

۲۰

Reactive hyperplasia of the oral cavity in Kerman Province Tran A review of ۱۷۲ cases

Mohammad Reza Zarei

۲۱

Malignant mucosal melanoma of the head andand neck diagnosed in an iranian population over an ۱۱-year period

maryam assadat hashemi pour

۲۲

Evaluation of anti-inflammatory and analgesic activity of a novel rigid ۳, ۴-dihydroxy chalcone in mice

Ali Eskandarizadeh

۲۳

Association between gastire helicobacter pylori infection and periodontal disease

Nader Navabi

۲۴

Mineral trioxide aggregate: a comprehensive literature review- part l: chemical, physical, and antibacterial properties

Masoud parirokh

۲۵

Mineral trioxide aggregate: a comprehensive literature review- part ll: leakage and biocompatibility

Masoud parirokh

۲۶

Mineral trioxide aggregate: a comprehensive literature review-part lll: clinical applications, drawbacks, and mechanism of action

Masoud parirokh

۲۷

Efficacyof combining a buccal infiltration with an inferior alveolar nerve block for mandibular molars with irreversible pulpitis

Masoud parirokh

۲۸

MTApulpotomy of human permanent molars with irreversible puplitis

Masoud parirokh

۲۹

Comparing subcutaneous tissue responses to freshly mixed and set root canal sealers

Masoud parirokh

۳۰

Effect of two storage solution on surface topography of two root- end fillings

Masoud parirokh

۳۱

Epidemiological Aspects of Oral and Pharyngeal Cancer in Kerman Province South Eastern Iran

Mohammad Reza Zaire

۳۲

A HistoPathological Study of the PULP of dogs teeth after induction of experimental PULP inflammation for different Periods of time

Arash shahravan

۳۳

FLUORIDE intake and urinary excretion in preschool children residing in Koohbanan Iran a city with high fluoride water and food.

Hamid Reza Pour eslami

۳۴

Extensive Focal Epithelial Hyperplasia

MaryamAl-Sadat Has hemi pour

۳۵

Oral Health status of Dialysis patients Based on Their renal Dialysis History in Kerman Tran

Goil Chamani