۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ خرداد

مقالات سال ۱۳۸۹

 

ردیف

Subject

Author

۱

ارزیابی آگاهی و کارکرد دندانپزشکان نسبت به پیشگیری پس از رویارویی با ویروسHIV

Dr. Maryam Hashemipour

۲

شیوع تظاهرات دهانی در زنان یائسه مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی کرمان و مقایسه آن با زنان غیر یائسه در سال ۱۳۸۸

Dr. Maryam Hashemipour

۳

ریزنشست سیستم های ادهزیو توتال اچ و سلف اچ در حفرات کلاسVکامپوزیتی

Dr. Shahram Farzin Ebrahimi

۴

پایوژیک گرانولوما: مروری بر خصوصیات کلینیکی ۹۵ مورد

Dr. Shahram Farzin Ebrahimi

۵

دیدگاه اعضای هیات علمی و دندانپزشکان عمومی کرمان نسبت به برنامه های آموزش مداوم دندانپزشکی

Dr. Nader Navabi

۶

مقایسه میزانS-IgAبزاقی در کودکان شیرخواره مبتلا و غیر مبتلا به پوسیدگی شدید زود هنگام دوران کودکی

Dr. Hamidreza Poureslami

۷

خطاهای اندازه گیری در تحقیقات علوم پزشکی

Dr. Maryam Nasiriyan

۸

Periapical status and quality of root canal fillings and coronal restorations in Iranian population

Arash Shahravan

۹

A comparative in vivo study of tissue reactions to four suturing materials

Shahla Kakoei

۱۰

Transient thermal and stress analysis of maxillary second premolar tooth using an exact three-dimensional model

Maryam Alsadat Hashemipour

۱۱

Comparison of three pulpotomy agents in primary molars: a randomised clinical trial

Elham Farrokh Gisour

۱۲

A digital stereomicroscopic study of the furcation wall thickness of mesiobuccal roots of maxillary first and second molars

Arash Shahravan

۱۳

Epidemiological Aspects of Head and Neck Cancers in a Group of Iranian population

(Maryam Rad

۱۴

Effect of long -term smoking on whole-mouth salivary flow rate and oral health

Maryam Rad

۱۵

A comparative study of dental pulp response to several pulpotomy agents

Masoud Parirokh

۱۶

Comparison of dentine removal using V-taper and K-Flexofileinstruments

Masoud Parirokh

۱۷

A study the Major components of the pluriNet Network Expression in Dental Pulp Stem Cells Isolated from Human Third Molar Teech

Maryam Raoof

۱۸

The effect of premedication with ibuprofen and indomethacin on the success of inferior alveolar nerve block for teeth with irreversible pulpitis

Masoud Parirokh

۱۹

Comparative study of subcutaneous tissue responsesto a novel root-end filling material and white and grey mineral trioxide aggregate

Masoud Parirokh

۲۰

Efficacy of combining a buccal infiltration with an inferior alveolar nerve block for mandibular molars with irreversible pulpitis

Hedayat Gorjestani