۱۳۹۷ جمعه ۴ خرداد

مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و دندان در سال ۱۳۹۰ اقدام به پذیرش دانشجو در رشته اپیدمیولوژی دهان و دندان نموده است

استاد راهنما: جناب آقای دکتر علی اکبر حقدوست


دانشجویان : ۱ـ دکتر آرش شهروان (فارغ التحصیل)

                ۲ـ دکتر مریم راد (فارغ التحصیل)