۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ خرداد

مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و دندان در سال ۱۳۹۲ اقدام به پذیرش دانشجو در رشته مواد دندانی نموده است


اساتید راهنما:  جناب آقای دکتر سید عبدالرضا گنجعلیخان نسب
                     جناب آقای دکتر علی اسکندری زاده
                     جناب آقای دکتر علیرضا سعیدی                

دانشجویان :   ۱ـ خانم دکتر فائزه حمزه

                 ۲ـ خانم دکتر رها حبیب آگهی (فارغ التحصیل)

 

                 ۳ـ آقای دکتر ایمان محمدزاده (فارغ التحصیل)