۱۳۹۷ پنج شنبه ۳ خرداد

مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و دندان در سال ۱۳۹۲ با توجه به پتانسیل مرکز اقدام به پذیرش دانشجو در رشته اندودانتیکس نموده است.

استاد راهنما : جناب آقای دکتر مسعود پریرخ

دانشجو: آقای دکتر سینا کاکویی