۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ خرداد

معرفی

نام و نام خانوادگی:

امیر معصومی

 

سمت: مسئول واحد کارگزینی
آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت بازرگانی تلفن: 33491223

 

شرح وظایف مسئول کارگزینی

مطالعه قوانین استخدامی بخشنامه ها دستور العملها

-بررسی تغییرات پستهای سازمانی و پستهای موقت با همکاری واحد تشکیلات دانشگاه
-نظارت بر صدور احکام ترفیع،انتصاب،مزایا،ماموریت،مرخصی وغیره وامضای آن
-همکاری مستمر با واحد تشکیلات و روشها در جهت انجام امور مربوط به طبقه بندی مشاغل بر اجرای قانون استخدام کشوری
-جمع آوری گزارشات واحدها و پیش بینی پرسنل مورد نیاز در بودجه سال آینده
-سرویس کنترل نحوه انجام وظیفه کارگزینها
-امضای خط سیر ماموریت کارکنان
-(برقراري حقوق ومزاياي اوليه كاركنان قراردادي ) – (استخدام پيماني) – (استخدام رسمي – آزمايشي) –(تبديل وضعيت از پيماني به رسمي –آزمايشي) –(تبديل وضعيت از رسمي - آزمايشي  به  رسمي –قطعي) –(حكم بازنشستگي ) –(فسخ قرارداد كاركنان پيماني و قراردادي ) – حكم استفاء و اخراج- حكم تعيين حقوق ومزايا يك روز قبل از بازنشستگي – (ماموريت آموزشي و تمديد ماموريت آموزشي و پايان ماموريت آموزشي ) -تغييرمحل خدمت - انتقال -ماموريت صدور كليه احكام مربوط به انتصابات تغيير عنوان ها و احتساب سوابق خدمت و احتساب مدرك تحصيلي پس از طرح در كميته طرح طبقه بندي مشاغل دانشگاه و اعلام نظريه كميته طرح طبقه بندي مشاغل
-انجام مكاتبات پرسنلي و اداري با واحدهاي درون سازماني و يا ساير سازمانها ودستگاههاي اجرائي .
وپاسخ به نامه های مربوط طبق دستور مقام مسئول
-تحویل مدارک از پرسنل جدید الاستخدام جهت تشکیل پرونده پرسنلی برابر مقررات
-ارزشیابی پرسنلی کارکنان، کارشناسان ، مدیران و سرپرستان به صورت سالانه
-ارائه آمار پرسنلی شبکه وتوابع تحت پوشش
-صدور احکام مرخصی های استعلاجی استحقاقی و مرخصی بدون حقوق
-پیگیری حضور و غیاب و ساعات کاری توسط تایمکس
نحوه چگونگی استفاده مرخصی پرسنل در طول سال
نوع استخدام
مرخصي استحقاقي در پايان هر ماه
مرخصي قابل ذخيره در پايان سال جاري
كاركنان رسمي
2/5 روز
15 روز
كاركنان پيماني
2/5روز
15 روز
كاركنان قراردادي
2/5روز
15 روز
كاركنان طرحي
2/5روز
تا پایان مدت طرح
كاركنان ضريب كا
2/5 روز
تا پایان مدت طرح

 
همکاران گرامی می بایست از مرخصی  استحقاقي خود به تدريج در طول سال با هماهنگي و موافقت مسئول مربوطه استفاده نمائيد . ضمناً مرخصي هاي ساعتي به ازاء هر 7/5 ساعت يك روز مرخصي استحقاقي  منظور مي گردد . ونبايستي در طول سال ازمعادل  12 روز استحقاقي تجاوزنمايد.