۱۳۹۷ دوشنبه ۲۶ آذر

معرفی واحد اسناد و مدارک پزشکی شبکه بهداشت و درمان کوهبنان

نام: زهرا

نام خانوادگی: محمدی

 سمت: مسئول واحد اسناد و مدارک پزشکی مرکز بهداشت و بیمارستان

مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری

شماره تماس: 33491109


شرح وظایف

1- اخذ مطالبات بیمارستان از سازمانهای بیمه گر ومحاسبه پزشکان شاغل در بیمارستان که در این راستا این واحد هر ماهه اقدام به انجام امورات زیر می نماید.

2- اخذ پرونده های بستری و سرپایی ترخیص شده از واحد ترخیص و کلیه نسخ بیمه ای پاراکلینیکی

3- تفکیک پرونده ها بر اساس بستری و سرپایی و نوع بیمه

4- تهیه صورتحساب بیمه مربوط به هر پرونده و تحویل آنها به کارشناس بیمه مستقر در بیمارستان جهت تائید

5- رفع اشکالات که از طرف کارشناس اعلام شده است

6- محاسبه کارانه پزشکان بر اساس پرونده های اخذ شده از واحد ترخیص7

7- تهیه اسناد مربوط به پرونده های بستری و سرپایی و خدمات پاراکلینکی ارائه شده و تحویل آنها به سازمانهای بیمه گر

8- دریافت لیست کسورات از سازمانهای بیمه گر و اقدام جهت رفع مشکلات مربوطه

9- دریافت نرخ جدید خدمات درمانی اعم از بستری و سرپایی و پاراکلینکی و اعمال آن با همکاری واحد IT در سیستم HIS