۱۳۹۷ جمعه ۴ خرداد

معرفی واحد

نام واحد : گسترش و هماهنگی
کارشناس مسئول واحد : آقای احمد جعفری 
 
تلفن واحد : 33491222
 

 

 
 
شرح فعاليت ها
 
1.نظارت بر مراكز بهداشتي-درماني شهري و روستايي

2.جلب مشاركت خيرين و اجرايي نمودن اصول مشاركت مردمي و هماهنگي بين بخشي

3.پيگيري امور مربوط به تجهيز و راه اندازي واحدهاي بهداشتي

4.پيگيري امور مربوط به برآورد فرم هاي مورد نياز واحد

5.پيگيري امور مربوط به سرشماري و اطلاعات كامپيوتري

6.پيگيري امور مربوط به داوطلب يابي در منطقه تحت نظارت

7.همكاري با ساير كارشناسان واحد و انجام امور محوله

8.پيگيري امور مربوط به اجراي مواد 88 و 192

9.پيگيري امور مربوط به نيروي انساني در سطح اول شبكه

10.پيگيري امور مربوط به بهبود استاندارد تجهيزات مراكز بهداشتي درماني و واحدهاي تابعه