۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن

معرفی واحد گسترش شبکه بهداشت و درمان کوهبنان

نام: احمد

نام خانوادگی: جعفری

 سمت: مسئول واحد گسترش مرکز بهداشت

مدرک تحصیلی:کارشناس

شماره تماس: 33491204


شرح وظایف :

1.نظارت بر مراكز بهداشتي-درماني شهري و روستايي

2.جلب مشاركت خيرين و اجرايي نمودن اصول مشاركت مردمي و هماهنگي بين بخشي

3.پيگيري امور مربوط به تجهيز و راه اندازي واحدهاي بهداشتي

4.پيگيري امور مربوط به برآورد فرم هاي مورد نياز واحد

5.پيگيري امور مربوط به سرشماري و اطلاعات كامپيوتري

6.پيگيري امور مربوط به داوطلب يابي در منطقه تحت نظارت

7.همكاري با ساير كارشناسان واحد و انجام امور محوله

8.پيگيري امور مربوط به اجراي مواد 88 و 192

9.پيگيري امور مربوط به نيروي انساني در سطح اول شبكه

10.پيگيري امور مربوط به بهبود استاندارد تجهيزات مراكز بهداشتي درماني و واحدهاي تابعه