۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ خرداد

** معرفی

نام و نام خانوادگی :  خانم عصمت عباسپور

 تلفن :                  

سمت : مسئول واحد بهداشت مدارس

داخلی:

آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس

ایمیل :

شرح وظایف :

 

  1. كنترل رشد و نمو دانش آموزان
  2.  آموزش بهداشت به دانش آموزان بصورت رسمي و غير رسمي
  3. همكاري با مسئولين در بيمه دانش آموزان در برابر حوادث و پيشگيري امور مربوط به آن
  4.  همكاري با مراكز بهداشتي و درماني در امور كنترل و پيشگيري از بيماريهاي واگير و غير واگير و ارزيابي و معاينه سلامتي دانش آموزان و انجام بيماريابي
  5.  نظارت و كنترل نحوه تغذيه دانش آموزان و نظافت بوفه غذايي
  6.  بررسي و شناخت وضع موجود مدارس شهرستان به منظور تعيين نيازها و اولويتها.
  7.  پيشنهاد و همكاري در تهيه و تدارك تجهيزات و ملزومات بهداشت مدارس
  8. ايجاد هماهنگي لازم بين خدمات بهداشت مدارس و ساير واحد ها
  9. جلب مشاركت مردم و دانش آموزان و كاركنان مدرسه در جهت ارتقاء سطح بهداشت مدارس
  10. غربالگري دانش آموزان بصورت سالانه توسط پرسنل مركز بهداشتي درماني در مراكز.