۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن

معرفی واحد بهداشت روان شبکه بهداشت و درمان کوهبنان

نام: سید محسن

نام خانوادگی: روح الامینی

 سمت: مسئول واحد بهداشت روان  مرکز بهداشت

مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

شماره تماس: 33491228


شرح وظایف :

تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي به منظور آشنايي مردم به اصول بهداشت رواني با استفاده از وسايل ارتباط جمعي.

 بررسي و تحقيق در موردبيماريهاي رواني و تعيين و نوع و حجم بيماريهاي رواني.

 تهيه و تنظيم استانداردهاي لازم جهت بهداشت روان و نظارت بر اجراي آنها.

 شركت در جليات و كميسيونهاي مربوط و ارائه نظرات مشورتي و تخصصي.

شركت در گروه بهداشت رواني به منظور مصاحبه و شناخت بيماري و انجام روشهاي پيشگيري در اين زمينه.

 كمك به روانپزشك در زمينه روان سنجي و تهيه شناسنامه رواني افراد و تعيين شغل براي آنها با توجه به استعداد آنان.

 انجام آزمونهاي رواني از قبيل : آزمون هوش ، شخصيت و تعيين استعدادهاي افراد.

 تهيه و تنظيم برنامه هاي مربوط به بهداشت روان جهت نگاهداشت سلامت رواني و پيشگيري از بروز بيماريهاي رواني.

 نظارت بر حسن جريان امور در مراكز رواني و كوشش در بهبود و گسترش آنها.

 نظارت بر كار و آموزش كاركنان تحت سرپرستي و راهنمايي آنها در انجام وظايف محوله.

 همكاري با تيم بهداشت مدارس و سنجش هوش و استعداد دانش آموزان و دانشجويان و ساير واحدهاي بهداشتي و درماني در مواقع ضروري.

 تهيه آمار و گزارشهاي لازم.