۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن

معرفی واحد مبارزه با بیماریها شبکه بهداشت و درمان کوهبنان

نام: اکبر

نام خانوادگی: محسن بیگی

 سمت: مسئول واحد مبارزه با بیماریها  مرکز بهداشت

مدرک تحصیلی:کارشناس مبارزه با بیماریها

شماره تماس: 33491204


 شرح وظایف :

  • انجام مطالعات لازم درمورد بیماریهای بومی منطقه و تعیین اولویتها
  • پیش بینی و تهیه برنامه عملیاتی بیماریهای واگیر و غیرواگیر
  • پیش بینی،تهیه و توزیع دارو،واکسن وتجهیزات برنامه های مبارزه با بیماریهای واگیر و غیر واگیر
  • شرکت در برنامه های آموزشی واجرای بازآموزی برنامه های مبارزه با بیماریهای واگیر و غیرواگیر پرسنل ستادی و محیطی
  • نظارت و پایش برنامه های مبارزه با بیماریهای واگیر و غیر واگیردر مراکز بهداشتی درمانی و سطوح محیطی
  • گزارشگیری آمار وداده ها وتجزیه و تحلیل فعالیتهای مبارزه با بیماریها
  • ثبت داده ها در سیستم و سامانه های مدیریت بیماریها وارسال گزارشات بیماریها براساس نظام مراقبت بیماریها
  • پاسخگویی به ارباب رجوعان سایت درمان هاری وانجام واکسیناسیون گروههای در معرض خطر و نظام وظی 

                                                                فرایندها

بیماریهای واگیر

فلوچارت مراقبت تب های خونریزی دهنده کریمه کنگو

فلو چارت  مراقبت بیماری تب مالت

فلو چارت درمان لیشمانیوز جلدی (سالک)

فلو چارت درمان بررسی بوتولیسم

فرآیند گزارش و ثبت بیماریهای واگیر

بیماریهای غیر واگیر

مراقبت فشار خون بالا توسط بهورز
مراقبت فشار خون بالا توسط پزشک
نمودار غربالگری فشار خون
غربالگری فشار خون در مراقبت های معمولی توسط بهورز