۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۷ خرداد  

معرفی واحد تغذیه شبکه بهداشت و درمان کوهبنان

نام: زکیه

نام خانوادگی: ایزدی

 سمت: مسئول واحد تغذیه  مرکز بهداشت و بیمارستان

مدرک تحصیلی:کارشناس تغذیه

شماره تماس: 33491222


 شرح وظایف :

1- مطالعه وارزشیابی غذاها وخوراکیها ی بومی ومحلی باتوجه به عادات غذائی مردم

2- مطالعه وجمع آوری اطلاعات درمورد وضع تغذیه دراجتماعات وگروههای مختلف یک شهرستان

3- مطالعه وتدوین برنامه های مربوط به هماهنگ ساختن امور تغذیه بمنظور جلوگیری ازکمبودهاویا اشکالات دیگر

4- نظارت براجرای برنامه های آموزشی تغذیه درسطوح عمومی ، اختصاصی وعالی

5- آموزش تغذیه درسطح عمومی ومقدماتی درزمینه های مختلف نقش غذا، انواع غذا ، موادمغذی و لزوم غذا برای سلامت وغیره

6- شرکت درتنظیم برنامه های مربوط به آموزش تغذیه درسطح عمومی