۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن

معرفی معاونت شبکه بهداشت و درمان کوهبنان

نام:احمد

نام خانوادگی: جعفری

 سمت: معاون بهداشتی و مسئول گسترش

مدرک تحصیلی:کارشناس بهداشت حرفه ای

شماره تماس: 33491225

شرح وظایف:


1- جمع آوري، طبقه بندي، تجزيه و تحليل اطلاعات مورد نياز برنامه هاي مختلف بهداشتي،‌ آمارهاي حياتي و فعاليت هاي بهداشتي شهستان به منظور تدوين برنامه هاي محلي و گزارشهاي لازم.

2- شناخت و دسته بندي مسائل بهداشتي منطقه و تنگناهاي فني و اجرايي برنامه.

3- تهيه و ابلاغ دستورالعمل هاي اجرايي لازم براي اجراي برنامه هاي كشوري خدمات بهداشتي و درماني.

4- برنامه ريزي گسترش  تغييرات واحد هاي بهداشتي متناسب با تغييرات جمعيتي و تامين و تسهيل دسترسي اقشار جامعه به خدمات بهداشتي.

5-تداركات و پشتيباني اداري و مالي از مركز بهداشتي – درمانگاهها و خانه بهداشت تابعه.

6-مشاركت در برنامه ريزيها و اجراي آموزش پزشكي جامعه نگر كه در واحدهاي بهداشتي كار مي كنند.

7- تدوين و اجراي پژوهش هاي كاربردي در زمينه مسائل بهداشتي منطقه.

8- ارزشيابي منظم خدمات و پوشش برنامه هاي بهداشتي شهرستان.

9- جمع آوري و بررسي گزارش فعاليت هاي مراكز بهداشتي تابعه و ابلاغ نتايج به آنها و تهيه گزارش به ارگانها و مقامات بالاتر.

10- تدوين و اجراي و مشاركت در اجراي برنامه هاي آموزش بدو خدمت و حين خدمت كاركنان بهداشتي شهرستان.

11- برآورد اعتبار مورد نياز برنامه و تدوين بودجه سالانه و اجراي برنامه مصوب.

12- شركت فعال در دوره هاي كارآموزي، مهارتي و آموزشي در جهت ارتقاء معلومات و توانمنديهاي شغلي و بكار گيري نتايج آن در انجام وظايف محوله.

13- انجام ساير امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات.