۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن

معرفی بخش رادیولوژی

نام: سید مهدی

نام خانوادگی: روح الامینی

 سمت: مسئول بخش رادیولوژی

مدرک تحصیلی:کارشناس رادیولوژی

داخلی: 145


شرح وظایف :

1- شركت در جلسات داخلي بيمارستان

 

2- همكاري با رياست مديريت و واحد هاي ديگر بيمارستان

 

3- پيگيري مسائل راديولوژي و برطرف كردن نقص فني دستگاهها وحفظ و نگهدار ي از اموال و تجهيزات راديولوژي

 

4- كنترل حضور و غياب پرسنل واحد راديولوژي

 

5- پيگيري جهت تهيه وسايل مورد نياز بخش

 

6- كنترل نهايي بيمه ها از نظر تاريخ ، امضا ،مهر پزشك قيمت و ارسال آنها به واحد بيمه گري

 

7- تهيه و تنظيم كشيك ماهيانه پرسنل واحد

 

8- تنظيم آمار ماهيانه و سالانه

 

9- پيگيري مطالبات واحد

 

10- تهيه گرافي از بيمار مثل ساير پرسنل