۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ خرداد

معرفی اورژانس بیمارستان


نام و نام خانوادگی: عصمت مولایی

سمت : مسئول بخش اورژانس

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

داخلی: 135


شرح وظایف سرپرستار بخش اورژانس

1. تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفتهای مختلف
2. تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت (تقسیم کار)
3. برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار، در هر شیفت بر بالین بیمار

4. آشنایی کامل به CPR (احیا)
5. همراهی و گزارش دقیق در هنگام بازدید و برنامه ریزی مسئولین بیمارستان از بخشها
6. آشنایی و آگاهی کامل از بیماریهای موجود در بخش ، میزان داروها ،‌موارد مصرف و عوارض ناشی ازآنها
7.
کنترل و چک پرونده بیمار هنگام ترخیص
8.همکاری با سوپروایزر آموزشی در زمینه شناخت نیازهای آموزشی پرسنل و همکاری در فراهم آوردن امکانات آموزشی موردنیاز

9. کنترل و چک روزانه ترالی احیاء
10. کنترل و تنظیم اضافه کار و طرح مشارکت ماهیانه پرسنل