۱۳۹۷ شنبه ۲ تير

*معرفی

نام و نام خانوادگی: زهرا نوری کوهبنانی تلفن : 33491101
سمت: سوپروایزر آموزشی داخلی :191
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری ایمیل:

اهم شرح وظایف سوپر وایزر آموزشی :

 

  سوپر وایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت آموزشی وپژوهشی پرستاری ومامایی مرکز آموزشی – درمانی ، توانبخشی وپژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد. شرح وظایف سوپروایزر آموزشی براساس اصول مدیریت با تکیه بررعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرایند پرستاری واستاندارهای مراقبتی به شرح زیر می باشد:

 

  1-تعیین اهداف آموزشی(کوتاه مدت،میان مدت ، بلند مدت)

 

  2-تعیین نیازهای آموزشی (مددجویان ،خانواده، رده های مختلف کادر پرستاری ومامایی و وکارکنان جدید الورود )

 

  3- اولویت بندی نیازهای آموزشی

 

  4- تدوین برنامه های آموزشی مستمر ومدون جهت رفع نیازهای آموزشی

 

  5-اجرای برنامه های آموزشی با همکاری ومشارکت سایر گروه ها

 

  6- تهیه وتنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد وفعالیت های آموزشی بخش های مرتبط

 

  7- تهیه وتنظیم ابزارمناسب ارزیابی،خدمات پرستاری مورد نیاز مددجویان

 

  8- هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان وکارآموزان گروه های پرستاری و مامایی

 

  9- پیشنهاد تهیه کتب، مجلات، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی

 

  10- تشکیل کمیته آموزشی، پژوهشی پرستاری

 

  11- هماهنگی ، همکاری ومشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزشی مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط