۱۳۹۷ جمعه ۴ خرداد

معرفی واحد دفتر پرستاری


نام و نام خانوادگی: عصمت آذرائین

سمت: مدیر پرستاری

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

تلفن: 33491107

داخلی:


 

اهم وظایف مدیر و مجموعه دفتر پرستاری به شرح زیر می باشد :

1- برنامه ریزی لازم در زمینه های بهبود کیفی مستمر فعالیتها
 
2- شرکت فعال در کمیته های بیمارستان و دیگر نهادهای سیاستگذاری
 
3- تعیین اهداف جهت حفظ ارتقاء سطح سلامت مددجویان
 
4- هدایت ورهبری واحدهای زیربط 
 
5- ایجاد انگیزش شغلی در کارکنان
 
6- نظارت و کنترل مراقبتهای پرستاری
 
7- نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف و ارزشیابی کارکنان
 
8- ایجاد هماهنگی و مشارکت کارکنان در برنامه ریزیهای درمانی و بهداشتی
 
9- استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر
 
10- برنامه ریزیهای آموزشی با توجه به نیاز بخش ها
 
11- تدوین برنامه های آموزشی مدون
 
12- هدایت و آموزش کارکنان