۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن

معرفی دفتر پرستاری بیمارستان

نام: عصمت

نام خانوادگی: آذرایین

 سمت: مسئول دفتر پرستاری

مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری

شماره تماس: 33491102


شرح وظایف :

اهم وظایف مدیر و مجموعه دفتر پرستاری به شرح زیر می باشد :

1- برنامه ریزی لازم در زمینه های بهبود کیفی مستمر فعالیتها
 
2- شرکت فعال در کمیته های بیمارستان و دیگر نهادهای سیاستگذاری
 
3- تعیین اهداف جهت حفظ ارتقاء سطح سلامت مددجویان
 
4- هدایت ورهبری واحدهای زیربط 
 
5- ایجاد انگیزش شغلی در کارکنان
 
6- نظارت و کنترل مراقبتهای پرستاری
 
7- نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف و ارزشیابی کارکنان
 
8- ایجاد هماهنگی و مشارکت کارکنان در برنامه ریزیهای درمانی و بهداشتی
 
9- استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر
 
10- برنامه ریزیهای آموزشی با توجه به نیاز بخش ها
 
11- تدوین برنامه های آموزشی مدون
 
12- هدایت و آموزش کارکنان