۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن

مراکز روستایی تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان کوهبنان

 

ردیف

 

نام واحد 

 

مسئول آدرس واحد تلفن تماس
1

 

مرکز ده علی

 

دکتر نعمتی

 

کوهبنان - روستای ده علی -جنب بانک کشاورزی

33497181

 

 

خانه های بهداشت تحت پوشش مرکز ده علی

 

ردیف نام واحد مسئول آدرس واحد

 

تلفن تماس 

 

1 خانه بهداشت کهن خانم طاهره ملکی ده علی- روستای کهن

 

 

2 خانه بهداشت افزاد آقای عباسعلی ایزدی  روستای افزاد

 

 

3 خانه بهداشت ده علی آقای خواجه پور روستا ده علی

 

33497183