۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن
آنچه هنگام ترخیص بایدبدانید
 
فقط به واحدصندوق پول پرداخت کنیدوازپرداخت پول به افرادناشناس  خودداری نمائید
بیماران تصادفی قبل ازترخیص به واحداسناد مراجعه نمایند
هزینه بیمارن تصادفی به شرط تکمیل وارائه مدارک لازم ،رایگان میباشد
تحویل مدارک بیماران تصادفی معمولا1-3روزطول میکشد،درصورت ترخیص،شما میتوانید  هزینه رابصورت امانت پرداخت کرده وبیمارراببریدوسپس نسبت به تکمیل مدارک ودریافت پول خود ظرف مدت یک هفته اقدام نمائید
خروج بیماران بدون تسویه حساب ازبخش ممنوع است
واحدترخیص همه روزه ازساعت 8الی 14آماده ارائه خدمات میباشد وترخیص بیماران ازساعت 14به بعددرواحدصندوق صورت میگیرد
واحدصندوق  درمانگاه اورژانس بصورت 24ساعته جهت ارائه خدمات دایر میباشد
داشتن رسید امانتی ظرف مدت یک هفته جهت تسویه حساب الزامی است