۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور
برگزاری کارگاه بیوانفورماتیک در بیولوژی مولکولی در دانشکده پزشکی