۱۳۹۷ سه شنبه ۱ آبان
 
  راهنمای عضویت  در نرم افزار کتابخانه پارس آذرخش
  راهنمای ثبت نام در نرم افزار کتابخانه پارس آذرخش
  راهنمای جستجو در نرم افزار کتابخانه پارس آذرخش 
  خلاصه راهنمای منابع و پایگاه های اطلاعاتی اشتراکی دانشگاه
راهنمای پایگاه  مجلات نامعتبر و جعلی
راهنمای جستجوی پایان نامه های علوم پزشکی
راهنمای نحوه محاسبه  H . Index 
راهنمای نحوه جستجو مجلات ISI و IF مجلات 
راهنمای نحوه دریافت VPN دانشگاه
  راهنمای نحوه درخواست مقاله 
  راهنمای  EBSCO
  راهنمای EBSCO  (خلاصه)
  راهنمای Uptodate 
  راهنمای EMBASE
  راهنمای IranMedex 
  راهنمای  Springer Protocols
  راهنمای Blackwell 
  راهنمای Web of Science 
  راهنمای  Science Direct 
راهنمای pubmed