۱۳۹۷ شنبه ۲ تير

ردیف

نام کتابخانه

مشخصات همکاران

شماره تلفن

آدرس

1

کتابخانه بیمارستان افضلی پور

مسئول کتابخانه : ناهید شیخ شعاعی

کتابدار: مرضیه علوی

کتابدار: مهدی رستمی زاده

۰۳۴-۳۳۲۵۷۶۵۱

کرمان - بزرگراه امام خمینی (ره)، جنب دانشگاه شهید باهنر، مرکز آموزشی درمانی افضلی پور

2

کتابخانه بیمارستان شفا

مسئول کتابخانه:فاطمه بابایی

کتابدار:مریم خواجویی

۹۴- ۳۲۱۱۵۷۸۰- ۰۳۴

کرمان، بلوار کوثر، مرکز آموزشی درمانی شفا

3

کتابخانه بیمارستان شهید باهنر

مسئول کتابخانه: عذرا اسدی

کتابدار: زهرا گیشینی زاده

۰۳۴-۳۲۲۳۵۰۱۱

کرمان - خیابان قرنی - مرکز اموزشی درمانی شهید باهنر

4

کتابخانه بیمارستان شهید بهشتی

مسئول کتابخانه:فاطمه شکاری

کتابدار: هدی افشار منش

۰۳۴-۳۲۱۱۱۰۰۶
۰۳۴-۳۲۱۱۰۴۰۸

کرمان – کیلومتر ۵ بلوار جمهوری اسلامی روبروی فنی و حرفه ای

5

کتابخانه دانشکده بهداشت

مسئول کتابخانه:مهرناز طهرانی پور

کتابدار: مریم ذهاب ناظوری

۰۳۴-۳۲۰۵۱۱۷

کرمان - ابتدای بزرگراه هفت باغ- پردیزه دانشگاه علوم پزشکی- دانشکده بهداشت

6

کتابخانه دانشکده پرستاری

مسئول کتابخانه: حمیده علیرمضانی

کتابدار: سمیه تهرانی زاده

۰۳۴-۳۲۰۵۲۰۳

کرمان - ابتدای بزرگراه هفت باغ- پردیزه دانشگاه علوم پزشکی- دانشکده پرستاری و مامایی رازی

7

کتابخانه دانشکده پیراپزشکی

مسئول کتابخانه: صدیقه زابلی

۰۳۴-۳۲۲۱۶۶۷

کرمان - ابتدای بزرگراه هفت باغ- پردیزه دانشگاه علوم پزشکی- دانشکده پیراپزشکی

8

کتابخانه دانشکده داروسازی

مسئول کتابخانه:فرهاد زمانی

کتابدار: مهدیه قضوی

کتابدار:محمدرضا نخعی

۰۳۴-۳۲۰۵۰۳۶

کرمان - ابتدای بزرگراه هفت باغ- پردیزه دانشگاه علوم پزشکی- دانشکده داروسازی

9

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی

مسئول کتابخانه: فروغه منتجب

کتابدار: طاهره سهرابی

کتابدار: محمدرضا رشیدی

۰۳۴-۳۲۱۱۸۰۷۲

کرمان – بلوار جمهوری اسلامی- انتهای خیابان شفا - دانشکده دندانپزشکی کرمان

10

کتابخانه دانشکده طب سنتی

مسئول کتابخانه: مهدیه خزانه ها

۰۳۴-۳۱۲۲۰۲۳
۰۳۴-۳۱۲۲۰۲۰

کرمان-خیابان مدیریت، نبش خیابان سجادیه، مجموعه پردیس طب سنتی

11

کتابخانه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

مسئول کتابخانه: اکرم صانعی پور

کتابدار: فاطمه محمدی

کتابدار:زهرا مقصودی

۰۳۴-۳۲۰۵۱۶۴

کرمان - ابتدای بزرگراه هفت باغ- پردیزه دانشگاه علوم پزشکی- دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

12

کتابخانه دانشکده پرستاری زرند

مسئول کتابخانه :طاهره امیدی

۰۳۴-۲۴۲۳۳۰۸۸

کرمان - زرند-چهاراه برق جنب آزمایشگاه شهیدزمانی

13

کتابخانه دانشکده پزشکی سیرجان

مسئول کتابخانه: عفت ایران نژاد

کتابدار: مریم اسدی

۰۳۴-۵۴۲۲۴۱۱۵

کرمان - سیرجان - خیابان ابن سینا– بعد از فلکه شهرداری (بیمارستان امام رضا (ع) سابق)