۱۳۹۸ جمعه ۱ شهريور

منابع آزمون ارتقا 

رشته تخصصی سال سوالات کلید
جراحی عمومی 94 انتخاب کنید انتخاب کنید
جراحی عمومی 95 انتخاب کنید انتخاب کنید
جراحی عمومی 96 انتخاب کنید انتخاب کنید