۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ مرداد
بارگذاری ویدئو کارگاه Simulation in Regression Studies
۱۳۹۶ شنبه ۱۳ خرداد
بارگذاری ویدئو کارگاه Simulation in Regression Studies
بارگذاری ویدئو کارگاه Simulation in Regression Studies
بارگذاری ویدئو کارگاه Size Estimation of Hidden Groups
۱۳۹۶ شنبه ۶ خرداد
بارگذاری ویدئو کارگاه Size Estimation of Hidden Groups
بارگذاری ویدئو کارگاه Size Estimation of Hidden Groups
بارگذاری ویدئو کارگاه Recurrent Analysis and Cure Models
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۹ ارديبهشت
بارگذاری ویدئو کارگاه Recurrent Analysis and Cure Models
بارگذاری ویدئو کارگاه Recurrent Analysis and Cure Models
بارگذاری ویدئو کارگاه Markov Modeling
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۲ ارديبهشت
بارگذاری ویدئو کارگاه Markov Modeling
بارگذاری ویدئو کارگاه Markov Modeling
بارگذاری ویدئو کارگاه Treeage Modeling
۱۳۹۶ دوشنبه ۴ ارديبهشت
بارگذاری ویدئو کارگاه Treeage Modeling
بارگذاری ویدئو کارگاه Treeage Modeling
اطلاعیه شروع ثبت نام کارگاه Risk Analysis
۱۳۹۶ يکشنبه ۳ ارديبهشت
اطلاعیه شروع ثبت نام کارگاه Risk Analysis
اطلاعیه شروع ثبت نام کارگاه Risk Analysis
اطلاعیه شروع ثبت نام کارگاه Machine Learning2
۱۳۹۶ چهارشنبه ۳۰ فروردين
اطلاعیه شروع ثبت نام کارگاه Machine Learning2
اطلاعیه شروع ثبت نام کارگاه Machine Learning2
بارگذاری ویدئو کارگاه Machine Learning Techniques and Tools
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۸ فروردين
بارگذاری ویدئو کارگاه Machine Learning Techniques and Tools
بارگذاری ویدئو کارگاه Machine Learning Techniques and Tools
اطلاعیه شروع ثبت نام کارگاه Mathematical Modeling of Cancer
۱۳۹۶ دوشنبه ۱۴ فروردين
اطلاعیه شروع ثبت نام کارگاه Mathematical Modeling of Cancer
اطلاعیه شروع ثبت نام کارگاه Mathematical Modeling of Cancer
اطلاعیه شروع ثبت نام کارگاه Bioinformatics
۱۳۹۶ دوشنبه ۷ فروردين
اطلاعیه شروع ثبت نام کارگاه Bioinformatics
اطلاعیه شروع ثبت نام کارگاه Bioinformatics