۱۳۹۸ سه شنبه ۱ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۹ آذر   تعداد بازدید : 3296
  • خانم اعظم رستگاری

       دانشجوی دکتری پژوهشی

حیطه های تحقیقاتی:

Biostatistics, Size Estimation

 Google scholar citations

Email address: az.rastegari@gmail.com

  •  خانم مهشید سالمیان پور

       کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

                                                                                                                        

 Email address: msalemiyanpoor@gmail.com

  •  خانم مینا مهدویان

​      کارشناس ارشد جامع شناسی                

  حیطه های تحقیقاتی:

Social Networks Modeling, Risky Behaviors,Sociology of health including health inequalities.

health services research,and health policy

Google scholar citations

Email address: minamahdavian@gmail.com

C.V