۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ خرداد

پانزدهمین جلسه اعضای مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی با حضور آقایان دکتر خواجویی، دکتر صرافی نژاد، دکتر اعظمی، آقای سام زاده و  خانم ها  دکتر ذوالعلی، مهدیه منتظری، میترا منتظری، قاسمی و صالحی نژاد در محل مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی برگزار گردید.

در ابتدا با اشاره به راه اندازی و شروع به کار مجله تخصصی مرکز با عنوان " مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی" از همکاران و اعضای مرکز خواسته شد تا در زمینه ارسال مقاله به این مجله مشارکت داشته باشند.

موضوع دیگری که در این بحث به آن اشاره شد، کاهش طرح های تحقیقاتی ارائه شده به مرکز بود که در ادامه پیشنهادهایی برای افزایش طرح های تحقیقاتی مرکز به ویژه طرح های کشوری مطرح گردید.

عناوین مطرح شده در این جلسه به طور کلی به شرح زیر است:

·                    فعالیت مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی

·                    پیشنهادهای مربوط به طرحهای مشترک با سایر مراکز پژوهشکده آینده پژوهی

·                    ارائه و پیگیری طرح های کشوری