۱۳۹۷ جمعه ۴ خرداد

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در این نشست معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان گزارشی از وضعیت حوزه تحقیقات و فناوری و پژوهشی دانشگاه ارائه کرد.

 دکتر عباس پرداختی در این نشست ضمن بیان فرصت های معاونت تحقیقات دانشگاه به بیان چالش های موجود در این معاونت نیز پرداخت.

 وی تغییر رویکردهای مدیریتی، کمبود نیروی انسانی  و ناچیز بودن بودجه پژوهشی را از جمله مشکلات حوزه پژوهش عنوان کرد.

 همچنین در این نشست تعدادی از روسای مراکز تحقیقاتی من جمله رئیس مرکز تحقیقاتی انفورماتیک پزشکی، جناب آقای دکتر خواجویی، گزارشی از عملکرد مرکز خود ارائه کردند.

  معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت نیز در این نشست گفت: سهم ایران در تولید علم در خاورمیانه افزایش یافته است.

 دکتر ملک زاده در ادامه وضعیت دانشگاه علوم پزشکی کرمان از نظر فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی تشریح کرد.