۱۳۹۷ شنبه ۲ تير

روز سه شنبه مورخ  ۲۵ شهریور ۱۳۹۲ یکی از همکاران وزارتخانه جناب آقای دکتر بدخشان از پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت بازدید کردند. این بازدید به منظور مصوب نمودن قطعی مراکز تحقیقات مدیریت و مدلسازی صورت گرفت. در این بازدید مسئولین مراکز پاورپوینتی حاوی معرفی مراکز، دستاوردهای مختلف مراکز، برنامه استراتژیک و عملیاتی مراکز و منابع مرکز ( اعم از انسانی و فیزیکی) ارایه دادند. در پایان دکتر بخشان و همراهان از مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی نیز دیدن نموده اند.