۱۳۹۷ جمعه ۴ خرداد

چشم انداز

در افق برنامه و با استعانت از الطاف الهی برآنیم از طریق انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در نظام سلامت   مرکزی پویا، خلاق و نوآور  و به عنوان یک قطب علمی پژوهشی کشور بوده و زمینه ارتقاء سلامت در جامعه و همکاری های بین المللی در حیطه طراحی، ارزیابی و توسعه سیستم های اطلاعات بهداشتی  را فراهم آوریم.