۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۶ مهر

ارزش ها


  » حفظ و ارتقا شان انسان به عنوان مظهر تعالی و  قدرت  الهی

  » احترام به مبانی تحقیقات بر پایه باورهای عمیق انسانی، اسلامی و بومی

  » اولویت دادن به حقوق مردم و جامعه و ترجیح آن  بر هر تحقیقی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم با حقوق جامعه در تضاد باشد

  » بسط و توسعه دانش بشری به دور از تعصب های کورکورانه گروهی یا شخصی

  » جهت گیری فعالیت ها به سمت رفع نیازهای  کشور و منطقه

  » کار تیمی و توانمندسازی اعضای  مرکز در جهت  دستیابی به اهداف

  » حفظ محرمانه بودن اطلاعات و اخلاق پژوهشی

  » تسهیل ارتباط با سایر مراکز تحقیقاتی مرتبط در کشور و نیز  تصمیم گیرندگان و سیاستگذاران

   » سرعت و دقت در انجام وظایف و شفافیت عملکرد