۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن

افلیشن فارسی مرکز:
مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 

افلیشن انگلیسی مرکز:
 

Medical Informatics Research Center, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran