۱۳۹۶ جمعه ۳ آذر

طرح های مصوب ۱۳۹۱
 

۱.  بررسی تأثير مجموعه دستورات پزشکي کامپيوتري بر روي پيامدهاي  بيماري و عملکرد پزشکان به روش مرور ساختار يافته

۲.  بررسي علل لغو اعمال جراحي الکتيو وتاثير آن برهزينه ها و ارائه راهکاري جهت مستند سازي استاندارد آنها

۳.  بررسي مجموعه  حداقل داده هاي نظام مديريت اطلاعات  صدمات ارتوپدي       

۴.  ارزيابي عملکرد گروههاي آموزشي فناوري اطلاعات سلامت دانشگاههاي علوم پزشکي سراسر کشور با استفاده از روش تحليل فراگير داده ها در سال ۱۳۹۰

۵.  بررسي وضعيت جريان اطلاعات در مراكز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي تهران

۶.  طراحی حداقل مجموعه داده های پرستاری برای مراقبت های ویژه قلبی

۷.  سنجش ميزان آمادگي بيمارستان هاي کرمان براي استفاده ازسيستم پزشکي ازراه دور در تخصص گوش،حلق و بيني از نظرمديران ومتخصصان اين رشته درسال ۱۳۹۱

۸.  بررسي سواد اطلاعاتي پرستاران شاغل در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي کرمان در مورد مراقبت مبتني بر شواهد

۹.  تاثير استفاده از سرويس پيام کوتاه يادآورنده  مصرف دارو بر نحوه مصرف دارو و ميزان HbA۱c و ۲HPMG بيماران مبتلا به ديابت نوع دو بررسي وبگاه هاي سلامت دهان به زبان فارسي از لحاظ محتوي و نوع طراحي

۱۰.  بررسی وبگاه های سلامت دهان به زبان فارسی از لحاظ محتوی و نوع طراحی

۱۱.  ايجاد يک روش نوين جهت تشخيص لبه در تصاوير پزشکي

۱۲.  بررسي وضعيت  جهاني توليدات علمي و تعيين جايگاه دانشگاه علوم پزشكي كرمان طي سالهاي ۲۰۱۱- ۱۹۹۰ در وبگاه  علم  با هدف ترسيم نقشه علم اين دانشگاه

 

 طرح های مصوب ۱۳۹۲  

۱.  بررسی عوامل مؤثر بر اضطراب کتابخانه¬ای و منابع الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال ۹۱

۲.  شناسایی و رتبه بندی موانع پیاده سازی فناوری اطلاعات و ارائه راهکارهای بهبود با استفاده از مدل گسترش عملکرد کیفیت (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی کرمان)


 

طرح های مصوب ۱۳۹۳

۱.  بررسی چالش های بکارگیری سیستم های اطلاعات بیمارستانی توسط پرستاران در بیمارستان های شهر کرمان

۲.  بررسی میزان استفاده مادران باردار از اینترنت جهت دسترسی به اطلاعات مربوط به بارداری و زایمان

 

طرح های در دست بررسی

۱.  طراحی و پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت فردی برای ورزشکاران حرفه ای ایران

۲.  تعیین میزان آمادگی بیماران  برای بکارگیری فنآوری اطلاعات سلامت

۳.  بررسي امکان بکارگيري سرویس های پزشکي از راه دور  در طرح استقرار نظام مراقبت سندروميک بيماريها در دانشگاه علوم پزشکي کرمان سال ۱۳۹۳