۱۳۹۶ جمعه ۳ آذر

» م. آريايي، ا. صرافي نژاد، ج. کوتي، ز. مهدي پور، ک. بهاالدين بيگي،"نقش سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري باليني در پيشگيري از خطاهاي پزشکي از نظر کادر درماني شاغل در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشکي کرمان"، فصلنامه مديريت اطلاعات سلامت، ۱۳۹۱، دوره ۹، شماره ۵، ص ۷۲۳- ۷۱۲
 

 

» ص. حاج اسمعيل گوهري، م. حاجي محمدحسني راوري، م. قاسم زاده کهتويي، ف. اسدي، ک. بهاالدين بيگي، "تعيين توافق تشخيصي نوار قلب و نسخه فکس شده آن به منظور ارائه پيشنهاد به پزشکان عمومي شاغل در مناطق محروم"، مجله دانشگاه علوم پزشکی  زاهدان، ۱۳۹۱

 

» ک. بهاالدين بيگي، ا. امير طاهري، و. عليزاده جلگه، "نصب سيستم هاي پزشکي از راه دور در زندان عمومي شهرستان کرمان براي کاهش ارجاعات زندانيان به پزشکان متخصص خارج از زندان"، مجله دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه، ۱۳۹۱، شماره ۴، ص ۳۵۸-۳۵۷  

 

» ل. والي، رضاابوالقاسم پور، ب. احمدي، ع. ا. ساري، "ابزارهاي ارزيابي کيفيت و مديريت تجويز داروها در سالمندان"، فصلنامه بيمارستان، ۱۳۹۱، دوره۱۱،  شماره ۴، ص ۳۴-۲۵  

» ا. عسکري کرماني، م. خدايي جلال آبادي، ا. انحصاري، ک. بها الدين بيگي، "پيشنهاد يک راه عملي و ساده براي مشاوره راديولوژي از راه دور"، مجله دانشگاه علوم پزشکي کرمان، ۱۳۹۱، دوره ۲۰، شماره ۱، ص ۱۰۸-۱۰۲    

» م. منتظری، ک. بهاء الدین بیگی، "بررسي ميزان هم خواني تشخيصها در دو روش از راه دور و حضوري دربيماران مبتلا به بيماريهاي پوستي در دانشگاه علوم پزشكي كرمان: مقدمه ای براجرای سلامت الکترونیک"، کنفرانس بین المللی سلامت الکترونیک، سازمان نظام پزشکی جمهوری  اسلامی ایران، ۱۳۹۱

» م. منتظری، "طراحی یک سیستم نرم افزاری پزشکی از راه دور درتشخیص و درمان بیماریهای پوستی جهت کاهش مسافرتهای استانی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان"، اولین کنفرانس تله مدیسین، پژوهشکده سلامت الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱۳۹۱

 

» م. ر. امير اسماعيلي، ل. زارعي، ا. شيباني، ع. عرب پور، "تعیین شاخص های ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستانی"، فصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت، ۱۳۹۲، دوره ۱۰، شماره ۱، ص ۱۳-۱    


» ژ. آقارضايي، ر. خواجويي، ل. احمديان، ل. آقارضايي،"ارزیابی کاربردپذیری سیستم اطلاعات آزمایشگاه"، فصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت، ۱۳۹۲، دوره ۱۰، شماره۲، ص ۱۳-۱

» ر. خواجويي، ا. ع. عزيزي، ع. ر. آتشي، "بررسی کاربرد پذیری سیستم اطلاعات اورژانس با استفاده از روش ارزیابی اکتشافی"  فصلنامه مدیریت سلامت، ۱۳۹۲، جلد ۱۶ شماره ۵۲ ص ۷۲ -۶۱ 

» ژ. آقارضایی، ش. توفیقی، ع. نعمتی، ل. آقارضایی، ک. بهاالدین بیگی، "بررسی ديدگاه کادر درمانی و آموزشی بيمارستان افضلی پور کرمان نسبت به سيستم پشتيبان تصميم گيری بالينی طراحی شده به منظور کاهش احتمال بروز آمبولی ريه و ترومبوز وريدی عمقی"، فصلنامه بیمارستان، ۱۳۹۲، جلد ۱۲، شماره۲، ص۳۸-۲۹

 

» ر. خواجویی، س. صالحی نژاد، ل. احمدیان، "روش های مورد استفاده برای ارزیابی سیستم های اطلاعات سلامت در ایران"، فصلنامه مدیریت سلامت، ۱۳۹۲، جلد ۱۶، شماره ۵۳، ص ۲۲-۱