۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۶ مهر

تقویم مرکز سال 93

 

رخداد

ساعت

تاریخ

هفدهمین جلسه اعضاء مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی

۱۲:۳۰

۳/۱۲/۹۳

کارگاه EndNote

۸:۳۰

۱۳۹۳/۱۰/۲۰

نشست مراکز همکار سازمان بهداشت جهانی

-

۸/۱۲/۹۳

کارگاه طراحی پرسشنامه الکترونیکی

۸:۳۰

۱۳۹۳/۱۰/۲۴

کارگاه آشنایی با شاخص های ارزیابی بروندادهای پژوهشی

۸:۳۰

۱۳۹۳/۱۲/۲۳

هجدهمین جلسه اعضاء مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی

۱۲

۲۵/۱۲/۹۳