۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ آذر

تقویم مرکز سال ۹۳     

 
 
      
                                     

رخداد

ساعت

تاریخ

هفدهمین جلسه اعضاء مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی
 

۱۲:۳۰

۳/۱۲/۹۳

کارگاه تعامل انسان و کامپیوتر
 

۸:۳۰

۲۹/۱۱/۹۳

نشست مراکز همکار سازمان بهداشت جهانی
 

-

۸/۱۲/۹۳

کارگاهآشنایی با شاخص های ارزیابی بروندادهای پژوهشی
 

۱۰

۲۳/۱۲/۹۳

کارگاه شبکه های اجتماعی
 

۸:۳۰

۲۳/۱۲/۹۳

هجدهمین جلسه اعضاء مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی
 

۱۲

۲۵/۱۲/۹۳