۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ آبان
کرمان، ابتدای محور هفت باغ علوی ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، پژوهشکده آینده پژوهی، مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی - کد پستی :13555-76169                                 

 

 تلفن:   31325406-034