۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن

کرمان، ابتدای محور هفت باغ علوی ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 

پژوهشکده آینده پژوهی، مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی - کد پستی :13555-76169                                 

 

 تلفن:    31325406-034

 

 

 

ایمیل مرکز:   mirc@kmu.ac.ir